Search again

Found: 137  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /
Published
มายด์ พับลิชชิ่ง,
Call Number
TD194.6 อ895
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการได้มาซึ่งสาเหตุการตายในใบรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ของผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธงชัย สิทธิยุโณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ118,WA ธ118
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดเหล็กออกจากน้ำบาดาลโดยใช้ทรายไม่คัดขนาดและถ่านกรอง /
Author
สุมงคล กัลยาณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช753
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์โดยใช้ Salmonella typhinutium สายพันธุ์ TA 98 และการตรวจหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดของน้ำในลำน้ำพอง /
Author
ศิริลักษณ์ พาชนิด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ484
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2548 /
Author
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
HA12 ก482ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
โชคชัย เกตุสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช813
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
ศิริหทัย แสนบัณฑิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ494
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้บทบาทและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน ในการให้บริการหลัก ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สังคม ศุภรัตนกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส532ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
เศรษฐพงศ์ จ่าตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ855,WT ศ855
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า = The study on the contamination of metacercariae of liver fluke in fermented fish /
Author
ประพิมพร สมนาแซง kku-m.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA644.T64 ป327,QX353 ป327ก 2535
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles