Search again

Found: 200  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปรียานันท์ อัครวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป473 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของแบคทีเรียแลคติกเริ่มต้นต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผักดอง/
Author
พรพัตรา กัญจนานภานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ169
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกยิงประตูและสมาธิอานาปานสติที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงและความแม่นยำในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล /
Author
ศุภณัฐ รัตนปกรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ศ686 2559
Location
Education Library

image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อการวิทริฟิเคชันของโอโอไซต์โคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน /
Author
ชาตรี ชำนาญดี.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช514ข 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
พลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา /
Published
โครงการเยาวชนชายแดนเชื่อมสาบสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ภายใต้ชุดโครงการเยาวชน พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HQ799.T5 พ453 2559
Location
Central Library

image
พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา /
Author
สุวิชานนท์ รัตนภิมล.
Published
สวนเงินมีมา,
Call Number
GT3471.T5 ส879 2559
Location
Central Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
พัฒนาเร้าเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ IPv6 กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายบน 6LoWPAN /
Author
จีรเกียรติ ภูบุญอบ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-08 [2558]
Location
Engineering Library

image

image
พูดอังกฤษเก๋ไก๋ สไตล์อเมริกัน = Talk like a New Yorker /
Author
ไซ, เคอร์รา.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
PE1131 ซ951 2559
Location
Central Library

image
ภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ /
Published
สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
P121 ภ483ษ 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles