Search again

Found: 264  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Nala cat /
Author
วรีสิริ เมธาจิตติพันธ์.
Published
สปริงบุ๊กส์,
Call Number
SF442.82.N3 ว333 2558/2
Location
Education Library

image
Seoul city guide /
Author
นิตยา ชนานุกุล.
Published
อัมรินทร์แทรเวล,
Call Number
DS901.95 น577 2558
Location
Education Library

image
Thailand Only เรื่องแบบนี้มีแต่ไทย ๆ /
Author
เวทิน ชาติกุล.
Published
อมรินทร์,
Call Number
DS563.5 ว913 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ /
Author
ชอน, แฮอุน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
CB311 ช311 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : นักคิดและปรัชญา /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
B128 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : บ้านและสถาปัตยกรรม /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
NA7100 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : มนุษย์และจิตใจ /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
BF721 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : เสียงและดนตรี /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
ML3805 ช799 2558
Location
Education Library

image
กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
จุฑารัตน์ ภูมีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL จ631 2558
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนทัศน์ทางการอาชีวศึกษา /
Author
อนุชัย รามวรังกูร.
Published
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
LC1043 อ186 2558
Location
Education Library

image
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
Author
ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป523ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ปาณิสรา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป545 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 /
Author
มนันยา โพธิราชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ม162 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ Stem ในระดับปฐมวัย /
Author
มูมอว์, แซลลี.
Published
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
Call Number
LB1139.5.S35 ม676 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในรายวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีตะวันตก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ณพพร คล้ายแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ณ161 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles