Search again

Found: 1,243  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กษัตริย์กรีกถาม-พระเถระตอบ ;มิลินทปัญหาฉบับย่อ = The debate of King Milinda /
Author
ภิกขุเปสละ.
Published
Knowledge Plus,
Call Number
BQ4570.L5 ภ515 2558
Location
Central Library

image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มาโนช นามเดช.
Published
สำนักวิจัย สถาบันประปกเกล้า,
Call Number
JS ม456 2559
Location
College of Local Administration Library

image
การขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) ในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
จิณพร ดีรบรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ389 2558
Location
Central Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมทางสังคมของกลุ่มหมอลำผีฟ้าในการจัดการปัญหาระดับครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
เกรียงไกร ผาสุตะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ก767 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคแอนแทรกโนสและรากปมของพริกโดย Streptomyces sp. ปฏิปักษ์ /
Author
รัติกาล ยุทธศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ร382 2558
Location
Central Library

image
การคัดกรองพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอีโดยใช้ปริมาณฮีโมโกลบินเอสอง = Screening of α-thalassemia 1 in homozygous Hb E using Hb A2 value /
Author
จิราพร พลเยี่ยม.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt จ533 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การคำนวณปริมาณงานและประมาณต้นทุนก่อสร้างเชิงปฏิบัติ /
Author
วัชระ เพียรสุภาพ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TA682.26 ว382 [2558]
Location
Central Library

image
การคำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกและสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสารโลหะผสม Ge1-x-y SixSny /
Author
เมธี นามบุดดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม738 2558
Location
Central Library

image
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
Author
ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป523ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้ค้าชายแดนที่นำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร /
Author
รักชนก ชำนาญมาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ร283 2558
Location
Central Library

image
การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง /
Author
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป156 2558
Location
Central Library

image
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง /
Author
ลีลานุช สุเทพารักษ์.
Published
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA780 ล513 2558
Location
Public Health Library

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่ = Human resource management : a new approach /
Author
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.
Published
ปัญญาชน,
Call Number
HF5549.5.M3 ป384ท 2558
Location
Central Library

image
การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ /
Author
อัจฉรา รักยุติธรรม.
Published
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ,
Call Number
TC513.T51C44 อ499 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles