Search again

Found: 556  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ /
Author
ชอน, แฮอุน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
CB311 ช311 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : นักคิดและปรัชญา /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
B128 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : บ้านและสถาปัตยกรรม /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
NA7100 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : มนุษย์และจิตใจ /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
BF721 ช799 2558
Location
Education Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : เลขและคณิตศาสตร์ /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
Juv. 2 ช799 2558
Location
Central Library

image
Why? ไขปริศนารอบโลก : เสียงและดนตรี /
Author
โช, ยองซอน.
Published
อัมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
ML3805 ช799 2558
Location
Education Library

image
กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพที่มีผลต่อผลสำเร็จของงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ณัฐชนน น้ำจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ322ก 2558
Location
Central Library

image
กระบวนการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางในภาคอีสาน /
Author
จักรี อบมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML จ234 2558
Location
Central Library

image
กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
จุฑารัตน์ ภูมีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL จ631 2558
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดกีตาร์บลูส์ กรณีศึกษา: สุภร ธัมวงศานุกูล/
Author
ปรเมศ กาจหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ360
Location
Central Library

image
กระบวนการและผลการปฏิบัติงานในภาวะความขัดเเย้งภายในเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
จตุรงค์ ศรีสุธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS จ138ก 2558
Location
Central Library

image
กระบวนทัศน์ทางการอาชีวศึกษา /
Author
อนุชัย รามวรังกูร.
Published
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
LC1043 อ186 2558
Location
Education Library

image
กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเลย /
Author
ญาณเดช ชื่นจิตต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ญ212 2558
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles