Search again

Found: 556  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาศักยภาพเส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังจีน /
Author
ศิริกุล ภูทำนอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ศ448 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image

image

image
การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย /
Author
รุ่ง แก้วแดง.
Published
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB ร 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหาน ค .ศ.1975-2010 = The construction of remembrance of Kysone Phomvihane during 1975-2010 A.D. /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675 2558
Location
Central Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผ่านท่านไกสอน พมวิหาน ค.ศ. 1975-2010 /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675ร 2558
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนไทย /
Author
อนุรักษ์ สิงห์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ199 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากสัญลักษณ์และความหมายในนิทานขุนบรมตอนน้ำท่วมโลก /
Author
พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND พ718 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากรูปแบบพระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดีในอีสาน /
Author
ณัฐวัชร เดชมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ณ359 2558
Location
Central Library

image
การสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วยการสอนแบบสร้างองค์ความรู้จากตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
สราวุฒิ พลตื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส354ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสื่อสารองค์กร : แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน = Corporate communication : strategic concepts for sustainability reputation /
Author
รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD30.3 ร633 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา : รายงานการวิจัย /
Author
สันติ เจริญพรพัฒนา.
Published
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB ส579 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles