Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังในพยาบาลแม่และเด็ก /
Author
จันทร์ธรา สมตัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD จ264 2558,WE จ264 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ที่มารับบริการในคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม /
Author
ธัญพิมล เจริญนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ451 2558,WG ธ451 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ชุติมา ศรีทุมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ช617พ 2558,QU ช617 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข /
Published
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA32.JT3 ร155บ 2558/3
Location
Public Health Library

image
รูปแบบการดำเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุและความต้องการลักษณะศูนย์ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดา ทวีวรรณกิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ช152 2558,WT ช152 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี /
Author
ทรงยศ ศรีหริ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ท143ร 2558,WA ท143 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการรับซื้อยางพารา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชานิยา เหมือนตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ช521 2558,RA ช521 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะประชากรสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย ระยะที่ 1 /
Author
ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์.
Published
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
HD6067.2.T5 ร244ผ 2558,WA300.JT3 ร244ผ 2558
Location
Nursing Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles