Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครพนม /
Author
พัฒนชัย รัชอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ525ก 2558,WA พ525 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการความหลากหลายของภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 สวนป่ารีสอร์ท ห้องประทุมรัตน์ /
Author
การประชุมวิชาการความหลากหลายของภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ
Published
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,
Call Number
W85 ก482 2558
Location
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
พรพนา ผาเพ็ญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ246 2558,WA พ246 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
กุญแจ 5 ดอกเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน บ้านดอนโมง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
รพีภัทร ปิ่นมุนี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ร146ก 2558,TX ร146ก 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ของประชาชนในตำบลนาขมิ้น และตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม /
Author
รุจิรา ดุริยศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ร661 2558,RA ร661 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า /
Author
รัชดาพร ฐานมั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ร331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพน้ำในลำห้วยหลวงบริเวณแพหาปลา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี /
Author
นัฐพล จำปาเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น392 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร /
Author
ยุทธศิลป์ คุ้มบ้านชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย365 2558,WC ย365 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีชาวเขาเผ่าอาข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /
Author
กัญญาภัค นันทชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก384ป 2558,WP ก384ป 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคเครือข่ายสุขภาพบัวแดงภักดีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
รัชณีกรณ์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ร323 2558
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฬาลักษณ์ สายสุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684จ 2558,WF จ684 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังในพยาบาลแม่และเด็ก /
Author
จันทร์ธรา สมตัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD จ264 2558,WE จ264 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ที่มารับบริการในคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม /
Author
ธัญพิมล เจริญนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ451 2558,WG ธ451 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ชุติมา ศรีทุมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ช617พ 2558,QU ช617 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข /
Published
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA32.JT3 ร155บ 2558/3
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles