Search again

Found: 334  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
กำเนิดพระสังข์ /
Author
ตุ๊บปอง.
Published
แฮปปี้คิดส์,
Call Number
PZ90.T5 ต629กน 2558
Location
Education Library

image
กุมอำนาจจูงใจคน = Brilliant influence /
Author
เคลย์ตัน, ไมค์.
Published
ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์,
Call Number
BF774 ค763 2558
Location
Education Library

image
กุหลาบ /
Author
คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน.
Published
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
Call Number
SB411 ค128 2558
Location
Education Library

image
กุหลาบ = Roses /
Author
พจนา นาควัชระ.
Published
บ้านและสวน,
Call Number
SB411 พ172ล 2558
Location
Education Library

image
ขึ้นอย่างไรนะ /
Author
วชิราวรรณ ทับเสือ.
Published
แพรวเพื่อนเด็ก,
Call Number
PZ90.T5 ว153 2558
Location
Education Library

image
ครุฑเกเร /
Author
นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ.
Published
เก้าแต้ม,
Call Number
PZ90.T5 น243ค 2557
Location
Education Library

image
ครู : ผู้สร้างวันพรุ่งนี้ /
Author
นิธิ วติวุฒิพงศ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1775 น612 2558
Location
Education Library

image
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
สายัณห์ ปุยภูงา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส665ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน /
Author
โนะนากะ, โทนี่.
Published
อมรินทร์ฮาวทู,
Call Number
HG179 น931 2558
Location
Education Library

image
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ฉัตรทอง ดวงลีดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฉ232ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ /
Author
ปฏิญญา สอนกล้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ป135 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ทิพย์อุดม แปยอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท473ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม /
Author
จีรุวรรณ เชษฐบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD จ579ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาเรื่องของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
กนกขวัญ มารยาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก124ค 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles