Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลในพืชพื้นบ้านไทย /
Author
พงศ์ปณต ร่วมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ126 2558,RM พ126 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยที่มีต่อเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ณัชพล ปัตลา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ณ261 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ขนาดยา Leucovorin ที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา High dose methotrexate /
Author
ณัฐนันญ์ บุญพัณณ์ฑิรา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ณ331ข 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน /
Published
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
TP983 ค246กผ 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชีวเภสัชภัณฑ์ : การออกแบบและพัฒนา = Biopharmaceuticals : design & development /
Author
พัฒนา ศรีพลากิจ.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
QV778 พ213ช 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ปัจจัยเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ของยาทางผิวหนัง /
Author
นพณพงษ์ บันลือวงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P น168 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง /
Author
สานิต ทองเรือง.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ส645 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลการรักษาของยา Levetiracetam ในภาวะชักต่อเนื่อง /
Author
เกวลิน ตติยนันทพร.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ก771 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของเมลาโทนินต่อการลดภาวะน้ำหนักเกินในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ /
Author
กนกวรรณ จันทร์ศรี.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก125ผ 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของเมลาโทนินต่อการเพิ่ม Cognitive function : งานสัมมนาทางเภสัชกรรมปฏิบัติเรื่อง /
Author
ภาสินี ยงพาณิชย์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ภ511 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของแอนโทไซยานินต่อแผลในช่องปากของหนู /
Author
ภัทรานิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ภ374ผ 2558,QV ภ374ผ 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลลัพธ์และต้นทุนประสิทธิผลของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน /
Author
ทัยวรี เลาวัณย์ศิริ.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ท355 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
รูปแบบการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดกินกลุ่มใหม่ /
Author
สุนันทรา บุญกล้า.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ส816 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles