Search again

Found: 115  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สมรรถภาพทางกายและการขยายตัวของทรวงอกและปอดในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชมพูนุช วรรณเสน.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt ช172ส 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
สร้างและทดสอบเครื่องมือวัดค่าอัตราการแพร่ของกาซ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สาธิต ปิยนลินมาศ.
Published
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TP ส642ส 2558
Location
Central Library

image

image
ห้องเรียนสุนทรียสนทนาพัฒนาคน : พิษณุโลกโมเดล /
Published
โรงพิมพ์ตระกุลไทย,
Call Number
JS7153.3.A2 ห374 [2558]
Location
College of Local Administration Library

image
อุบัติการณ์โรคมะเร็งจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553-2555 = Cancer incidence in Phayao, Thailand, 2010-2012 /
Author
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง. งานทะเบียนมะเร็ง
Published
งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง,
Call Number
QZ16 อ835พ 2553-55
Location
Public Health Library

image
เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ /
Author
เกศราภรณ์ เกียรติสถิตกุล.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ก773 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชน /
Author
จิรายุ เผือกพันธ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P จ537 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายโดยการงอหลังและเหยียดหลังในภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่เฉพาะเจาะจง /
Author
พงษ์พิชญ์ ทวีกิจสมบูรณ์.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt พ161 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
เภสัชจลนศาสตร์ของยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง /
Author
ธนานันท์ ศรีธรรม.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ธ244 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
เรือหุ่นยนต์สองทุ่นแบบใช้งานระยะยาวสำหรับสำรวจข้อมูลอุทกศาสตร์ : รายงานการวิจัย = Long-endurance robotic catamaran for hydrographic survey /
Author
ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ; กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
Call Number
VM341 ป431 2558
Location
Central Library

image
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย /
Author
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
Published
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
LC พ733 [2558]
Location
Central Library

image
เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย : การพัฒนาและประโยชน์ /
Author
ณัชพล ปัตลา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ณ261 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
เอกสารนโยบายและการจัดการปัญหากัญชา : กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา : รายงานการวิจัย /
Author
มานพ คณะโค.
Published
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5822.M3 ม443 2558,QV77.7 ม443 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
แนวทางการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยมะเร็ง /
Author
เสาวลักษณ์ โสภา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ส945 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles