Search again

Found: 91  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสำรวจความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยที่มีต่อเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ณัชพล ปัตลา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ณ261 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
เขมิสรา โกศัลวัฒน์.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ข669ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาการติดเชื้อ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
กิตติกานต์ โกมลภิส.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก673ต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ขนาดยา Leucovorin ที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา High dose methotrexate /
Author
ณัฐนันญ์ บุญพัณณ์ฑิรา.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ณ331ข 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการและเภสัชกรต่อการบริการและค่าบริการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ /
Author
ภัทรา อัศวธนบดี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ภ374ค 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ของเอนไซม์ CYP2C9 กับระดับยา Phenytoin และอาการทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรคลมชักโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ฐานิกา สุจริตพลี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ฐ219ค 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ตำรับสบู่สมุนไพรเมลาโทนินสำหรับสุนัข /
Author
วิมลรัตน์ สารทอง.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว671 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ต้นทุนประสิทธิผลของโครงการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร /
Author
ทัยวรี เลาวัณย์ศิริ.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ท355 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยออทิสติก /
Author
นิลวรรณ ชัยโย.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น666 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ปัจจัยเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ของยาทางผิวหนัง /
Author
นพณพงษ์ บันลือวงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P น168 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง /
Author
สานิต ทองเรือง.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ส645 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลการรักษาของยา Levetiracetam ในภาวะชักต่อเนื่อง /
Author
เกวลิน ตติยนันทพร.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ก771 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของการใช้สบู่น้ำนมสารสกัดซังข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงสำหรับภาวะผิวหนังแห้งในอาสาสมัครสุขภาพดี /
Author
ชิตชฎาภรณ์ ไชยหาญ.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช552 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles