Search again

Found: 91  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาเครือข่ายร้านยาร่วมให้บริการในระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง : โครงการวิจัยเรื่อง /
Author
เบญจมาภรณ์ ธีระพันธ์พงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp บ783 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาและประเมินตำรับสีผึ้งผสมเมลาโทนิน /
Author
นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น411ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ข้อสอบและคะแนนสอบเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาภากร สิงห์ปรีชา.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp อ634 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิภาพของยา Roflumilast สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /
Author
ธนารักษ์ ชุมผาง.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ธ247 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 และ 3 ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ /
Author
ฐิติกานต์ เพาะโภชน์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ฐ332ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาการทบทวนการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด Ticagrelor ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เกศราภรณ์ เกียรติสถิตกุล.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก773ก 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับมารักษาซ้ำในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ศรัณยู แก้วเวียงเดช.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ศ442 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ยาในกลุ่ม Proton pump inhibitors (PPIs) กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อม /
Author
บุณยวีร์ มีพรหมดี.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp บ626 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การศึกษาทบทวนรูปแบบและประสิทธิผลของการใช้ High-intensity statin therapy ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วงศธร แพทย์สันเทียะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว125 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาประเมินการใช้ยาโคลิสตินและความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนาน /
Author
กษิดิศ ศิริพรหมมา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก333 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลของซีรั่มสารสกัดซังข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงต่อการต้านการเสื่อมสภาพของผิวหน้าในอาสาสมัครสุขภาพดี /
Author
ชมพูนุช หามะฤทธิ์.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช172ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Tacrolimus ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต /
Author
กรรณิกา สันติพาณิชย์วงศ์.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก172ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาย้อนหลังถึงผลการใช้ N-acetylcysteine (NAC) ในการรักษาผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษ /
Author
จุลรัตน์ คนศิลป์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ667 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles