Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การติดตามวัดระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยเด็กโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป /
Author
กนกวรรณ อุทัศพัฒนะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก125กต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การทบทวนการใช้ยา Voriconazole ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
นฤมล ศรียา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น276ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการประเมินความเจ็บปวด-ส่วนใบหน้า (Orofacial pain) ฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย (BPI-Facial Thai version) /
Author
ชนกพร หากันได้.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช133ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วีรยา สุวรรณรุ่งเรือง.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว832ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาและประเมินตำรับสีผึ้งผสมเมลาโทนิน /
Author
นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น411ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 และ 3 ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ /
Author
ฐิติกานต์ เพาะโภชน์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ฐ332ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับมารักษาซ้ำในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ศรัณยู แก้วเวียงเดช.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ศ442 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ยาในกลุ่ม Proton pump inhibitors (PPIs) กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อม /
Author
บุณยวีร์ มีพรหมดี.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp บ626 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาทบทวนรูปแบบและประสิทธิผลของการใช้ High-intensity statin therapy ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วงศธร แพทย์สันเทียะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว125 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาประเมินการใช้ยาโคลิสตินและความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนาน /
Author
กษิดิศ ศิริพรหมมา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก333 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลของซีรั่มสารสกัดซังข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงต่อการต้านการเสื่อมสภาพของผิวหน้าในอาสาสมัครสุขภาพดี /
Author
ชมพูนุช หามะฤทธิ์.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช172ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Tacrolimus ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต /
Author
กรรณิกา สันติพาณิชย์วงศ์.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก172ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
เขมิสรา โกศัลวัฒน์.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ข669ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาการติดเชื้อ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
กิตติกานต์ โกมลภิส.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก673ต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles