Search again

Found: 199  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ /
Author
กิรณา ขันติโกสุม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก682 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การศึกษาเปรียบเทียบรอยซึมเล็กของวัสดุผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ = Comparison of two sealant materials for in vitro microleakage in condition wi...
Author
พราวนภา นาทองคำ.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped พ423 2558
Location
Dentistry Library

image

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเจริญเติบโตในวัยหนุ่มสาว ลักษณะคางยื่น และการใช้เฟสมาสก์ /
Author
ศิริมา เพ็ชรดาชัย.
Published
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
WU101 ศ471 2559
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบการหดตัวโดยปริมาตรจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และการเกิดรอยรั่วซึมของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ในห้องปฏิบัติการ /
Author
จามจุรี ศักดิ์ชัชวาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU จ311 2559
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบการใช้ดนตรีบำบัดและการรับประทานยาสงบประสาทมิดาโซแลมเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลก่อนและขณะทำหัตถการในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม = A comparison of music therapy and midaz...
Author
นิชาวี แสงอุทัย.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om น561 2558
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของยางซิลิโคนสำหรับทำหุ่นจำลองฝึกปั้นแต่งขอบที่ผสมน้ำมันซิลิโคนในอัตราส่วนต่าง ๆ = Comparison of physical properties of the silicone rubber for border molding model com...
Author
กรกช พิพิศจันทร์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ก152 2559
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาคและการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในเอ็มทีเอเบสซีลเลอร์ไบโอเซรามิกเบสซีลเลอร์และอีพ๊อกซีเรซินเบสซีลเลอร์ /
Author
ประภัสสรา โนนสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ป338 2559,WU ป338 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

image

image
การเปรียบเทียบรอยตัดเนื้อเยื่อช่องปากที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์และไดโอดเลเซอร์ความยาวคลื่น 980 นาโนเมตร : การศึกษานอกร่างกายสุกร = A comparative study of an immediate effect of CO2 laser and di...
Author
ธรรมดา พุทธาภิบาล.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ธ331 2559
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles