Search again

Found: 180  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : รายงานการวิจัย = Study of nutritional status of persons with chronic kidney disease /
Author
กล้าเผชิญ โชคบำรุง
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC903 ก312 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษารายกรณีครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น : การประยุกต์ใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รัตติกรณ์ เตชสุนทรกุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร365 2558
Location
Nursing Library

image
การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัดดา คำนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น393ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและครอบครัว บ้านดงเค็ง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
สิริลักษณ์ แฝงสมศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส732บ 2558
Location
Nursing Library

image
การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราและเพิ่มการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของผู้โรคจิตจากสุรา /
Author
ปิยนุช วิเศษกลิ่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป619ส 2558
Location
Nursing Library

image
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ /
Published
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC683.5.E5 ก491 2558
Location
Nursing Library

image
การให้ความรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสกลนคร /
Author
ธัญญารัตน์ แสงเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ468ก 2558
Location
Nursing Library

image
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก = Anesthesia in pediatric patients /
Author
มลิวัลย์ ออฟูวงศ์.
Published
หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
RD139 ม215 2558,WO440 ม215 2558
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ก่อนลมหายใจสุดท้าย = Happy end of life series /
Author
สายพิณ หัตถีรัตน์.
Published
หมอชาวบ้าน,
Call Number
WB310 ส661 2558,R726.8 ส661 2558
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เอกชัย แถมจะโปะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ873ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความคุ้มค่าของการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ (Gamma knife) ในผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ : รายงานการศึกษา = Cost-effectiveness of gamma knife for patients with brain tumor : a sysmematic revi...
Author
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์.
Published
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC280.B7 ค181 2558
Location
Nursing Library

image
ความรุนแรงต่อภรรยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ดื่มสุราตามการรับรู้ของภรรยา /
Author
พัฒนี ศรีโอษฐ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ495,HV พ535ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและคุณลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แนวพระจันทร์ ศรีหาวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น928ค 2558
Location
Nursing Library

image
ความสามารถในการทำหน้าที่ สมรรถภาพสมอง และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง /
Author
สุภัตตา ไกยวรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส834 2558,วพ687
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ดาวพะสอน สีหาลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ด438 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles