Search again

Found: 180  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ /
Author
เบญจม์ภัทร สะท้านถิ่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG บ783 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาออกซิโทซินชักนำหรือเร่งคลอด โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภาพร จันภูงา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ผกาภรณ์ จันทร์โสดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ผ114 2558
Location
Nursing Library

image
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น:คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล /
Author
สุขศิริ ประสมสุข.
Published
นีโอดิจิตอล,
Call Number
RT55 ก499 2558
Location
Nursing Library

image
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
R729.5.G4 ก499ร 2558
Location
Nursing Library

image
การรับรู้การเจ็บป่วยในผู้ปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม /
Author
นัฐสบง ยันตะบุศย์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ494,RD น392ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย /
Author
สุภาพร คิดเห็น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส838ร 2558
Location
Nursing Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับโรคและปัจจัยเสี่ยง อาการนำ การรักษาและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
มณฑิรา ชนะกาญจน์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม121ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพยาบาลชุมชน /
Author
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT81.5 ก815ช 2558,WY20.5 ก815ช 2558
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับวิชาชีพการพยาบาล /
Author
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT81.5 ก815 2558
Location
Nursing Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พรเพ็ญ โพดาพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG พ252ก 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา /
Author
วริศรา ปั่นทองหลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว329 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษานำร่องการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สิริขวัญ กัณหา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส731ร 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาปัญหา ความต้องการของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ432 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles