Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
คู่มือการพยาบาลการให้การดูแลและการเตรียมญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม /
Author
ปิติพร สิริทิพากร.
Published
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RC954 ป615 2558
Location
Nursing Library

image
คู่มือการใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 2006 ในเด็กแรกเกิด - 5 ปี /
Published
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RJ131 ค695อ 2558,WS103 ค695อ 2558
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
คู่มือสำหรับประชาชน : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง = Palliative care /
Author
พรทวี ยอดมงคล
Published
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.),
Call Number
RT120.I5 พ238 2558,WB พ238 2558
Location
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles