Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลกระทบของการกระตุ้นการสั่นสะเทือนที่มีต่อค่าความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนความหน่วงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดสนิมในเหล็กเส้น /
Author
อัครวุฒิ อาจบรรจง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ478 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ778 2559,QV อ778 2559
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 /
Author
ยอดหญิง สอนสุภาพ.
Published
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร,
Call Number
QK86.T5 ย177 2560
Location
Central Library

image
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
Published
บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981),
Call Number
M1825.T4818 ภ669 2549
Location
Central Library
Music Loading...

image

image

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สายล็อคอุปกรณ์ = Notebook computer lock.
Published
[ม.ป.พ.],
Call Number
Notebook computer lock
Location
Central Library
Visual Loading...

image
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ... = Culture sports and tourism Department ... /
Author
กรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว. กองนโยบายและแผนงาน
Published
กอง,
Call Number
DS589.ก262 ก262
Location
Central Library
Music Loading...

image

image
สุดยอดบอสใหญ่ The big boss /
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
ซัคเซสมีเดีย,
Call Number
HF5549 ก768 2551
Location
Central Library
Visual Loading...

image
หนังสือรายงานประจำปี ... /
Author
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
Published
สมาคม,
Call Number
PN5449.T5 น368
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles