Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารละลายที่เรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะที่เน้นการโต้แย้ง /
Author
อัปสร พันธ์ฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ549 2560
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง : กรณีผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร /
Author
นพดล กิตติวราฤทธิ์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น169ค 2559,WJ น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสูญเสียฟันตามดัชนีของอิชเนอร์กับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ /
Author
ณภัทรพงษ์ หงษีทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ณ161ค 2560,WU ณ161ค 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ศยามล ภูเขม่า.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ศ129 2560,WY ศ129 2560
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
ค่าสมรรถภาพปอดที่เปลี่ยนแปลงของผู้ทำงานสัมผัสฝุ่นหินทรายที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่ระดับปกติถึงระยะเริ่มแรกตามเกณฑ์ ILO นิวโมโคนิโอซิส /
Author
พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ794ค 2559,WA พ794ค 2559
Location
Central Library
Medical Library
Music Loading...

image
ถกเถียงเรื่องคุณค่า /
Published
วิภาษา,
Call Number
HM ถ111 2559
Location
Central Library

image
บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย /
Author
ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย.
Published
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2386 ศ711 2561
Location
Central Library
Music Loading...

image
บรรยากาศองค์การและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
กุลจิรา แซมสีม่วง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก725บ 2560,WA ก725 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน /
Author
ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ศ298 2559,WU ศ298 2559
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชันจากการกระตุ้นด้วยแสงสีฟ้าแบบเฉพาะที่ต่อการฆ่าเชื้อแอกกริเกทิแบกเทอร์แอกทิโนมัยซิเทมโคมิเทนส์ด้วยวิธีโฟโตไดนามิก : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ /
Author
ดาริกา สายทวี.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ด428 2560,WU ด428 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปากกาวาดภาพ 3 มิติ : 3D Printing Pen for PLA .
Call Number
Maker Space equipment
Location
Central Library
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles