Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาม่วง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร/
Author
วัชรินทร์ ดีพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว386 2558,WA ว386ก 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเพื่อโปรแกรมปรับปรุงทางด้านการยศาสตร์การทำงานในอุตสาหกรรมรีดขึ้นรูปหลังคาเหล็ก /
Author
เสาวภา ห้วยจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส943ป 2561,WE ส943 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสูญเสียฟันตามดัชนีของอิชเนอร์กับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ /
Author
ณภัทรพงษ์ หงษีทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ณ161ค 2560,WU ณ161ค 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
บรรยากาศองค์การและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
กุลจิรา แซมสีม่วง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก725บ 2560,WA ก725 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน /
Author
ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ศ298 2559,WU ศ298 2559
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ778 2559,QV อ778 2559
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
รังสรรค์ แสงโทโพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร314 2559,WA ร314 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles