Search again

Found: 26  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 /
Author
ยอดหญิง สอนสุภาพ.
Published
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร,
Call Number
QK86.T5 ย177 2560
Location
Central Library

image

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดูและพระพุทธศาสนา /
Author
สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
GR ส739 2559
Location
Central Library

image
อุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศ = Aviation industry and air travel /
Author
จิดาภา สีบุญเรือง.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE9873.55.A4 จ391 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image

image

image
แมงเม่าสำราญ /
Author
ณัฐวัฒน์ อันรัตน์.
Published
ปัญญาชน,
Call Number
HG4661 ณ359
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles