Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Association of non-opisthorchis viverrini dependent factors with hepatobiliary lesions diagnosed by ultrasonography in Northeast Thailand /
Author
Kavin Thinkhamrop.
Published
Doctor of Public Health Thesis, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
RC K21 2015,QX K21 2015
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาม่วง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร/
Author
วัชรินทร์ ดีพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว386 2558,WA ว386ก 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเพื่อโปรแกรมปรับปรุงทางด้านการยศาสตร์การทำงานในอุตสาหกรรมรีดขึ้นรูปหลังคาเหล็ก /
Author
เสาวภา ห้วยจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส943ป 2561,WE ส943 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles