Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ถกเถียงเรื่องคุณค่า /
Published
วิภาษา,
Call Number
HM ถ111 2559
Location
Central Library

image
บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย /
Author
ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย.
Published
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2386 ศ711 2561
Location
Central Library
Music Loading...

image
ประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน /
Author
ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ศ298 2559,WU ศ298 2559
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปากกาวาดภาพ 3 มิติ : 3D Printing Pen for PLA .
Call Number
Maker Space equipment
Location
Central Library
Visual Loading...

image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ778 2559,QV อ778 2559
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 /
Author
ยอดหญิง สอนสุภาพ.
Published
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร,
Call Number
QK86.T5 ย177 2560
Location
Central Library

image

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ... = Culture sports and tourism Department ... /
Author
กรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว. กองนโยบายและแผนงาน
Published
กอง,
Call Number
DS589.ก262 ก262
Location
Central Library
Music Loading...

image

image
อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดูและพระพุทธศาสนา /
Author
สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
GR ส739 2559
Location
Central Library

image
อุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศ = Aviation industry and air travel /
Author
จิดาภา สีบุญเรือง.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE9873.55.A4 จ391 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles