Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การบัญชีการเงิน IFRS = Financial accounting : information for decisions IFRS /
Author
Wild, John J.
Published
แมคกรอ-ฮิล,
Call Number
HF5636 ว981 2556/2
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ /
Author
เพ็ญสุดา จิโนการ.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LC3965 พ912ก 2560
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางชีวภาพของตัวอย่างผลอ่อนและผลแก่มะนาวไม่รู้โห่ (Carissa caradas L.) /
Author
นพดล หงษ์สุวรรณ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS น169 2559,QV น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารละลายที่เรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะที่เน้นการโต้แย้ง /
Author
อัปสร พันธ์ฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ549 2560
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง : กรณีผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร /
Author
นพดล กิตติวราฤทธิ์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น169ค 2559,WJ น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ค่าสมรรถภาพปอดที่เปลี่ยนแปลงของผู้ทำงานสัมผัสฝุ่นหินทรายที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่ระดับปกติถึงระยะเริ่มแรกตามเกณฑ์ ILO นิวโมโคนิโอซิส /
Author
พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ794ค 2559,WA พ794ค 2559
Location
Central Library
Medical Library
Music Loading...

image
ถกเถียงเรื่องคุณค่า /
Published
วิภาษา,
Call Number
HM ถ111 2559
Location
Central Library

image
บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย /
Author
ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย.
Published
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2386 ศ711 2561
Location
Central Library
Music Loading...

image
ประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน /
Author
ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ศ298 2559,WU ศ298 2559
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ778 2559,QV อ778 2559
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 /
Author
ยอดหญิง สอนสุภาพ.
Published
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร,
Call Number
QK86.T5 ย177 2560
Location
Central Library

image

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles