Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร /
Author
สุดารัตน์ กาทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ770
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตรวจสอบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเข้าร่วมตรวจคัดครองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงในประชากรไทย อายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง /
Author
วีรพล โคตรหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ930
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาสเกลวัดทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /
Author
นลิสตา ศรีนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ729
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชุดากรณ์ อินภิรมภ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ891
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในหอพักของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น /
Author
อโนราช โยเหลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ768
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
ศิรินันท์ สุขศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ศ458 2560,WT ศ458 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ภายใต้โครงการวิจัยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง การวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นฤมล ภูธรฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ916
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติกับการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการตรวจน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
จริยาพร ศรีจอมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ760
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยของผู้ปกครองชาวม้งและการมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี /
Author
วรภัทร กระทู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ788,WS ว233 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพชีวิตมารดาวัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบพรรนา /
Author
จุฑารัตน์ แก้วจันดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ873
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
ปกรณ์ชัย ไก่แก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ940,WA ป117 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมป้องกันของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพ็ญนภา ชาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ918
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ดารุณี ปัชชาเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ942
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรมนาถบพิตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- พระราชกรณียกิจ.
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
LG395.T364.ข285 บ143 2560,มข./01-47 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
บรรยากาศองค์การและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทีมหมอครอบครัวระดับตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ทวีเลิศ ชายงาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ879
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles