Search again

Found: 240  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม /
Author
ศิริลักษณ์ ใจช่วง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ484
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ : problem based learning /
Author
ทวีศักดิ์ นพเกษร
Published
กลุ่มงานระบบองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนาองค์การและระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
Call Number
LB1027.42 ท228
Location
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองระดับความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในคนไทย /
Author
สุกัญญา กาญจนบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ815
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเลือกหนังสือพิมพ์และวารสาร /
Author
นวลจันทร์ รัตนากร
Published
คุณพินอักษรกิจ,
Call Number
Z692.N4 น315 2525
Location
Medical Library

image
การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด /
Author
ชุติมา สัจจานันท์
Published
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
Z689 ช617
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด /
Author
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Published
ศิลปาบรรณาคาร,
Call Number
Z689 ธ512 2527
Location
Education Library
Medical Library
Central Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
กุหลาบไอยคุปต์ /
Author
Sweet Dreamer.
Published
อินเลิฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว ส439ก 2555
Location
Medical Library

image
ของดีเมืองไทย /
Author
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
Published
กรุงสยาม,
Call Number
DS568 ป452
Location
Central Library
Medical Library

image
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง /
Author
ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Published
สำนักวิทยบริการ & คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z675.N8 ส143
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nursing Library

image
คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.9 และพระราชินี /
Author
บุญร่วม เทียมจันทร์
Published
ฐานบัณฑิต,
Call Number
DS586 บ541
Location
Medical Library

image
คนพิเศษ--ชื่อภิเศก /
Author
ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผลงาน
Published
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs,
Call Number
WZ100 ภ557 2556,มข.7/03 ภ557 2556
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles