Search again

Found: 205  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองระดับความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในคนไทย /
Author
สุกัญญา กาญจนบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ815
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา /
Author
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
Published
มูลนิธิพุทธธรรม,
Call Number
BQ4570.E3 พ379
Location
Central Library
Medical Library

image
การสอนภาษาไทยเฉพาะถิ่น /
Author
สำเร็จ ยุรชัย
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4191 ส699
Location
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด /
Author
ชุติมา สัจจานันท์
Published
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
Z689 ช617
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด /
Author
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Published
ศิลปาบรรณาคาร,
Call Number
Z689 ธ512 2527
Location
Education Library
Medical Library
Central Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใชัภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Published
โรงพิมพ์ไพศาลศิลป์,
Call Number
PL4162 ก525
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
กึ่งหล้าบาดาล /จินตวีร์ วิวัธน์
Author
จินตวีร์ วิวัธน์
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว จ484ก
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
ของดีเมืองไทย /
Author
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
Published
กรุงสยาม,
Call Number
DS568 ป452
Location
Central Library
Medical Library

image
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง /
Author
ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Published
สำนักวิทยบริการ & คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z675.N8 ส143
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nursing Library

image
คนพิเศษ--ชื่อภิเศก /
Author
ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผลงาน
Published
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs,
Call Number
WZ100 ภ557 2556,มข.7/03 ภ557 2556
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles