Search again

Found: 79  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความชุกของเชื้อ Helicobacter pylori ในขี้เพี้ยและผ้าขี้ริ้วของวัวจากพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปรารถนา สิงขรณ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/MT ป453 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจอุจจาระโดยเทคนิค FECT และระดับของเอนติเจนในปัสสาวะโดยวิธี ELISA เพื่อวินิจฉัยโรค opisthorchiasis /
Author
ศุภรดา เทศศิริ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ศ714 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ของยา vancomycin ร่วมกับยา meropenem หรือ cefotaxime ในการต้านเชื่อ methicillin-ressistant staphlococcus aureus ที่ไวและไม่ไว vancomycin /
Author
ชลธิชา ไชยโภค.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ช224ป 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การศึกษาสารรบกวนการตรวจวัดโคตินีนในปัสสาวะด้วยวิธีไดเร็กบาบิทูริกแอซิด /
Author
ธรณ์ธันย์ ธรรมโชติ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ312 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาเบื้องต้นในการทำ phage display เพื่อหาเปปไทด์ที่จำเพาะต่อไวรัสเด็งกี่ /
Author
ณัฐภัทร กลิ่นสุคนธ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ณ342บ 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบผลความไวต่อสารไลโซสเตฟินระหว่างสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส สายพันธุ์ที่ไวและไม่ไวต่อยาแวนโคมัยซิน /
Author
มุทิตา คำวงศ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ม636 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อลดการรบกวนของครีเอตินินในการตรวจวัดอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้ปฏิกิริยาจับกับสีเททระโบรโมฟีนอล์ฟทาลีนเอธิลเอสเธอร์ /
Author
พรนิภา กออำไพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt พ245 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การหาประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจ myeloperoxidase ในเม็ดเลือดขาว /
Author
ธีรพงศ์ ทองปอ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ธ631 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การหาสภาวะที่เหมาะสมของ multiplex PCR สำหรับการตรวจหาการขาดหายไปของยีน MICA /
Author
ชนิตา กิติวัชระเจริญ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ช153 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image

image

image
การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่มีและไม่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมที่มีอายุระหว่าง 17-31 ปี /
Author
ณิชนันทน์ พฤกษชาติ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt ณ431 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles