Search again

Found: 372  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรมประจำปี 2533 = The 1990 Engineering Technology Symposium and Exhibition, กรุงเทพมหานคร 1-4 พฤศจิกายน 2533.
Author
ประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรม,
Published
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,
Call Number
TA5 ป248 2533
Location
Central Library

image
เอกสารรวบรวมบทความการประชุมวิชาการเรื่องการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม /
Published
วิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
HD38 อ885
Location
Central Library

image

image

image
แนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเกษตรกรผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร : ข้อเสนอเพื่อพิจารณา /
Author
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร,
Published
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
S544.5.T5 ก525
Location
Central Library

image

image
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลีเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Development of processing technology for utilization of wheat in the Northeast /
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX558.W5 ค961
Location
Central Library

image
โครงการวิจัยการประดิษฐ์ตัววัดรังสีอัลฟ่า /
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TA417.A4 ค961
Location
Central Library

image

image
โครงการศึกษาค้นคว้าความต้องการเทคโนโลยีในส่วนภูมิภาค /
Published
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน,
Call Number
T174.3 ค961
Location
Central Library

image
โครงการสารภี การพัฒนาในช่วงระยะที่ 4 2524-2528 /
Author
อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง
Published
เชลล์ในประเทศไทย,
Call Number
HN700.592.C6 อ632 2524-28
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles