Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน /
Author
เอกชัย กี่สุขพันธ์
Published
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
Call Number
LB2801.A1 อ873
Location
Central Library
Medical Library

image
การนิเทศการสอน /
Author
กิ่งฟ้า สินธุวงษ์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1047.5 ก635
Location
Medical Library

image
การบริหารงานบริการและกิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา /
Author
บุรัญชัย จงกลนี
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB2341 บ646
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา /
Author
ธีระ รุญเจริญ
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB2822.5 ธ662 2521
Location
Medical Library
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library

image
การสัมมนาเรื่อง วิจัยและการเขียนโครงการวิจัย วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2526 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหาดจอมเทียน พัทยา /
Author
การสัมมนาเรื่อง วิจัยและการเขียนโครงการวิจัย
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
LB2369 ข285ก
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
ครบรอบ 20 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Published
คณะ,
Call Number
มข.6/01-1 2534,LG395.T5.ข285 ข285พบ,WY19 มข285ค
Location
Nursing Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
ครบรอบ 20 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Author
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Published
สถาบัน,
Call Number
LG395.บ261 อ153
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
คำชี้แจงเรื่องการขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการศูนย์แพทยศาสตร์
Published
โครงการ,
Call Number
LG395.T364.ข19 ข285วพ
Location
Medical Library

image
คู่มือการจัดการเรียนร่วม /
Published
โครงการ,
Call Number
LC4019 พ529 2529
Location
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Central Library

image
คู่มือดำเนินงานการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท = Teacher education for rural development 2525 /
Author
ปาพจน์ โสภณ
Published
ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
LB1727.T5 ป546
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
จิตวิทยาการบริหารโรงเรียน /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB2805 จ464
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
นามานุกรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น = The directory of Khon Kaen University /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบัน
Published
งาน,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285ม
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library
Nursing Library

image
บทคัดสรรทางวิชาการทดสอบ /
Author
ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย. โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน. โครงการพัฒนาแบบทดสอบ
Published
โครงการ,
Call Number
LB3051 พ529 2529
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยวิจัย /
Published
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB2372.3 บ129
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles