Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Ocular examination /
Author
ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Published
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE75 ย159,WW141 ย163o 2529
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 /
Author
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published
สถาบันฯ,
Call Number
Q179.9 ก471 2527
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนทางศัลยกรรม /
Author
นันทา เล็กสวัสดิ์
Published
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
RC845 น426,WY156.5 น426 2534
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HQ750.A5 ส691ข
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
จำนวนประชากรคาดประมาณในวันกลางปี รายจังหวัด พ.ศ. 2524-2527 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. คณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อมูลประชากร
Published
คณะอนุกรรมการ,
Call Number
HB1054.55 ส639 2524-27
Location
Central Library
Medical Library

image

image
รายงานกิจการสายแพทย์ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ... /
Author
กรมแพทย์ทหารเรือ. กองวิทยาการ
Published
กอง,
Call Number
VG115 พ956
Location
Medical Library
Nursing Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD3616.T5 ม435ร
Location
Engineering Library
Public Health Library
Medical Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Agriculture Library

image

image
รายงานสถิติเกี่ยวกับยาเสพติดประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ร451
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
สถิติประชากรและการอนามัยครอบครัว /
Author
ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว
Published
ศูนย์,
Call Number
HA4600.55 ส184ส,WA16 ศ813ส 2532
Location
Medical Library
Nursing Library

image
สถิติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พุทธศักราช 2530-2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวิชาการ
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.11/06-2 2530-32,LB1778 ข285 2530-32
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
สถิติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพุทธศักราช 2526-2529 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองบริการการศึกษา. งานส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์
Published
งาน,
Call Number
LB1778 ข285 2526-29
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
สถิติสาธารณสุข ... = Public health statistics ... /
Author
กองสถิติสาธารณสุข
Published
กอง,
Call Number
RA407.5.T5 ส184,WA900 ส639ส
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Medical Library
Public Health Library
Nursing Library
Associated Medical Sciences Library

image
สมุดสถิติรายปีประเทศไทย ... (ฉบับย่อ) /
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
HA4600.55 ส184ฉ
Location
Medical Library
Education Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles