Search again

Found: 508  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนการสอน e-learning ให้มีประสิทธิภาพ /
Author
ศักดา ไชกิจภิญโญ kku.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
LB1028.5 ศ321ก
Location
Pharmaceutical Sciences Library
Public Health Library
Management Library
MBA Library
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ /
Author
ทิศนา แขมมณี
Published
ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1060 ท512ก 2548
Location
Education Library
Public Health Library

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses /
Author
วาสนา อิ่มเอม
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA644.A25 ว491,WC503 ว491ก 2542
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การจัดองค์การงานวางแผนครอบครัวของกรุงเทพมหานคร : การศึกษามุ่งที่พนักงานวางแผนครอบครัวเป็นพิเศษ /
Author
ปราโมทย์ ประสาทกุล
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HQ766.5.T364 ป452
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
การดำเนินชีวิตใหม่ = New life movement.
Published
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,
Call Number
BF637.C5 ก451
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การถ่ายภาพเบื้องต้น /
Author
สมาน เฉตระการ
Published
DESKTOP,
Call Number
TR145 ส294 2540
Location
Education Library
Public Health Library

image
การทำวิจัยเชิงสำรวจ = Conducting a survey research /
Author
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
Published
ม.ป.พ],
Call Number
H62 อ825อ ล.13
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การบริหารความเสี่ยง = Risk Management /
Author
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Published
เอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number
HD61 ช446
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารจัดการคนเก่ง = Harvard business review on talent management /
Author
อีริคสัน, ทามารา เจ
Published
เอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number
HF5549.5.R44 อ772
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
การบริหารมนุษย์ให้สุดยอด = Human resource management cook book /
Published
แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,
Call Number
HF5549 ก459
Location
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วม = Participative management /
Author
สมยศ นาวีการ
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD38 ส274
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Management and organizational behavior /
Author
สมยศ นาวีการ
Published
ผู้จัดการ,
Call Number
HD58.7 ส274ก
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
Author
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
Published
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LG395.T5.น267 ก475 2550
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : 27-29 มกราคม 2554 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดข...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2554 หัวข้อ"อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
Published
สำนัก,
Call Number
HN700.592.R8 ก482ก
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles