Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม /
Author
อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
Published
สายใจ,
Call Number
HF5549.5.T7 อ184 [2534]
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
การวิจัยประเมินผลโครงการ = Project evaluation research /
Author
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Published
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,
Call Number
H62 ส761ก
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความรู้เบื้องต้นในการจัดเตรียมแผนและโครงการ ตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ = Feasibility study /
Author
วีระพล สุวรรณนันต์
Published
วีระพล สุวรรณนันต์,
Call Number
HF5549.9.J6 ว846 2534
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ /
Author
วิเชียร เกตุสิงห์
Published
[ม.ป.พ.],
Call Number
H62 ว559ค 2537
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
จิตวิทยาสังคม = Social psychology /
Author
โยธิน ศันสนยุทธ
Published
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,
Call Number
HM251 ย842 2529
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น /
Author
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HM24 ส558 2538
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมชนบทในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิลมณี พิทักษ์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN700.592.R8 น664
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

image
พฤติกรรมในระบบราชการ /
Author
อรุณ รักธรรม
Published
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
J Q1745.A1 อ399 2533
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม /
Author
เตือนใจ แววงาม
Published
เม็ดทรายพริ้นติ้ง,
Call Number
HM131 ต832
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
รวมบทความทางการประเมินโครงการ /
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD30.28 ร155 2535
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
สุภางค์ จันทวานิช
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
H62 ส837 2537
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
สังคมวิทยาการเมือง /
Author
สถิตย์ นิยมญาติ
Published
ไทยวัฒนาพานิช,
Call Number
JA76 ส184
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
องค์การและการจัดการ /
Author
วิรัช สงวนวงศ์วาน
Published
แมส พับลิชชิ่ง,
Call Number
HD37.T5 ว689อ
Location
Education Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles