Search again

Found: 654  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ชุดโครงการวิจัยชุมชนเรื่องการต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม /
Author
วีระ สมความคิด
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JF1525.C66 ว842
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ชุดโครงการวิจัยชุมชนเรื่องการศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน /
Author
วิเวก หนูมาก
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A15 ว748
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์ /
Author
สุภางค์ จันทวานิช
Published
ศูนย์วิจัยเพื่อการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD5702.5.T5 ส837
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ตามรอยช้างแลใต้ /
Author
สารูป ฤทธิ์ชู
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
Call Number
DS588.S61 ส681
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ ... /
Published
กอง,
Call Number
S530.52.T5 ค124,มข.3/02-6
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ /
Author
ศุภัช ศุภชลาศัย
Published
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD9426.T5 ศ684
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา /
Author
ศรุดา สมพอง
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53C4 ศ282
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง /
Author
สานิตย์ เพชรกาฬ
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53P36 ส645
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
นาโนเทคโนโลยี : งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย /
Published
ศูนย์,
Call Number
T174.7 น468ง
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
นิเวศชาวนาลุ่มแม่น้ำโขง /
Author
ธันวา ใจเที่ยง
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
HD8039.R482T5 ธ477
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
นโยบายต่างประเทศจีน /
Author
เขียน ธีระวิทย์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
JX1570 ข752
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
บทคัดย่อรายงานการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... = Research abstracts government budget Khon Kaen University /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวิจัย
Published
ฝ่าย,
Call Number
Q180.T5 บ123
Location
Medical Library
Central Library
Veterinary Medicine Library
Associated Medical Sciences Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library
Agriculture Library

image
ปทานุกรมศัพท์ : กีฬาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา /
Author
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
GV567 ถ181
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nong Khai Campus Library

image
ปรสิตและแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก = Parasites and vibrio flora of wild broodstock banana shrimp (Penaeus merguiensis) from Easter...
Author
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี,
Call Number
SH380.62.T5 ธ581
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles