Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : 22-23 มีนาคม 2555 /
Author
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
Call Number
Z5816.ร425สส ก482น 2555
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image

image

image

image
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน /
Author
นพมาศ สุวชาติ
Published
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1028.24 น179
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม : กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมโภชน์ ยิ่งสังข์
Published
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
HV400.55 ส272
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles