Search again

Found: 507  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต /
Author
เฉก ธนะสิริ
Published
ป.สัมพันธ์พาณิชย์,
Call Number
RA776.5 ฉ361 2541,WA30 ฉ361 2541
Location
Central Library
Education Library
Medical Library

image
การเมืองเกาหลีใต้ = Korean politics : the quest for demcratization and economic development /
Author
Oh, John Kie-Chiang.
Published
มติชน,
Call Number
JQ1725 อ964
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย /
Author
ศิริชัย กาญจนวาสี
Published
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HA35 ศ452
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง /
Author
จ้าว, เยวี่ย
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
DS712 จ338
Location
Central Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Nong Khai Campus Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กม 2546
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กก 2546
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กช 2546
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กส 2546
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ /
Author
วิเชียร เกตุสิงห์
Published
ชมรมผู้สนใจงานวิจัยทางการศึกษา,
Call Number
QA276.4 ว559
Location
Central Library
Dentistry Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การแพทย์บูรณาการ ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare /
Published
จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
RA776.95 ก495,WB327 ก495 2554
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ /
Author
เนตร หงษ์ไกรเลิศ
Published
โครงการสวัสดิการวิชาการ สภาบันพระบรมราชชนก,
Call Number
LB1043 น784
Location
Central Library
Education Library
Medical Library

image
กีฬาเวชศาสตร์ = Sport medicine /
Author
ธวัช วีระศิริวัฒน์
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
RC1210 ธ393,QT260 ธ393ก 2537
Location
Central Library
Education Library
Medical Library

image
กีฬาเวชศาสตร์ = Sports medicine /
Published
พี.บี.ฟอเรน บุคส์ เซนเตอร์,
Call Number
RC1210 ก697ว,QT260 ก6971 2537
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
กูรูแห่งการบริหารคน /
Author
Kermally, Sultan.
Published
ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5549 ค796
Location
Central Library
Education Library
Medical Library

image
ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย /
Author
ศิริวรรณ ศิริบุญ
Published
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RA777.6 ศ486 2536,WT20 ศ486ข 2536
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles