Search again

Found: 837  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารการสอนนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์เรื่องเครื่องมือวัสดุและการช่วยข้างเก้าอี้ทางทันตกรรมจัดฟัน /
Author
สรีวัลย์ เรืองฤทธิ์
Published
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU426 ส356 2552
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนรายวิชา 561 402 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางทันตกรรมจัดฟัน เรื่อง 1.การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง 2. ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการแก้ไข /
Author
สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ kku-d.
Published
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI400 ส282 [255-]
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนรายวิชา 562 502 การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กเรื่องการจัดการช่องว่างของขากรรไกรในกรณีสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด /
Author
เข็มพร กิจสหวงศ์ kku-d
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU480 ข642 2548
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนวิชา 551 401 การวินิจฉัยจำแนกรอยโรคในช่องปาก หัวข้อ เงาโปร่งรังสีและเงาทึบรังสีในภาพรังสีที่สัมพันธ์กับรอยโรคในช่องปาก /
Author
สุวดี โฆษิตบวรชัย kku-d.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WN230 ส868อ 2556
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนวิชา 569 305 พื้นฐานการวินิจฉัยโรคช่องปาก /
Author
เพ็ญศรี โพธิภักดี kku-d.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU141 พ899 2548
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนวิชา 569 509 เวชศาสตร์ช่องปาก เรื่อง โรคของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบเลือด และระบบประสาท /
Author
มุขดา ศิริเทพทวี kku-d.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU140 ม624 2548
Location
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนเครื่องใช้และวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน = Orthodontic appliances and materials /
Author
จารุณี รัตนยาติกุล kku-d.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
RK527 จ322อ,WU426 จ322อ 2549
Location
Central Library
Dentistry Library

image
เอกสารคำสอนและการวิจัยในชั้นเรียนวิชา 566 532 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 = Oral surgery clinic II /
Author
ศจี สัตยุตม์ kku-d.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU600 ศ117อ 2550
Location
Dentistry Library

image
เอกสารประกอบการพัฒนาสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเรื่องพื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก /
Author
ศจี สัตยุตม์ kku-d.
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU600 ศ117 2548
Location
Dentistry Library

image

image
เอกสารประกอบการสอนวิชา 569 202 จุลทันตวิภาคศาสตร์ /
Author
อาริยา รัตนทองคำ
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK71 อ657,WU101 อ657อ 2534
Location
Central Library
Dentistry Library

image
แค่ 5 นาทีเพื่อสุขภาพดีตลอดวัน = The five minute healer /
Author
อเล็กซานเดอร์, เจน
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
RA776.95 อ431,WB327 อ431 2549
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library

image

image
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขสำหรับทันตบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (CUP) /
Published
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WU113 น927ท 2552
Location
Dentistry Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles