Search again

Found: 240  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Ethnobotanical studies of medicinal plants at Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province /
Author
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK99.T5 ท228,QV766 ท228ก 2541
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงรูปแบบระบบทางด่วนโครงการบัตรสุขภาพเชิงอนามัยแม่และเด็ก = A study of health card referal system on maternal and child health /
Author
สมพร กุศลเลิศจริยา
Published
โรงพยาบาลแม่และเด็กชนบทที่ 41 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
HV687.5.T5 ส265,WA310 ส265ก
Location
Medical Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Medical Library
Central Library
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library

image

image
การสำรวจแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในการกินปลาดิบของประชากรในเขต ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย /
Author
สุขสมบัติ อุคำพันธ์
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
TX335 ส743,QX353 ส743ก 2532
Location
Pharmaceutical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library

image
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย /
Published
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HQ755.7 ก529,WS113 ก528 2534
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509.
Author
วงศานุวัตร เทวกุล ม.จ., 2447-2534.
Published
โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,
Call Number
DU412 ก528
Location
Central Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library

image
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน /
Published
คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
GT1520 ก454
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of buddhism in world civilization /
Author
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต ).
Published
มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์,
Call Number
BQ266 พ349 2553
Location
Central Library
Medical Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
ข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HQ750.A5 ส691ข
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
คู่มือโรคผิวหนัง : สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /
Author
เรณู โคตรจรัส.
Published
เอช-เอน การพิมพ์,
Call Number
RL74 ร765,WR140 ร765ค 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน /
Author
ปรีดี พนมยงค์
Published
เทียนวรรณ,
Call Number
DS570.6.ป471 ป471ช
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles