Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
Pharmacology for nurses volume 3 /
Author
จินตนา สัตยาศัย kku-m.
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
RM125 จ482 ล.3,QV4 จ483ฟ 2523
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ค123
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การพัฒนามาตรการและองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด /
Author
ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์
Published
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
HV5809 ล413
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงรูปแบบระบบทางด่วนโครงการบัตรสุขภาพเชิงอนามัยแม่และเด็ก = A study of health card referal system on maternal and child health /
Author
สมพร กุศลเลิศจริยา
Published
โรงพยาบาลแม่และเด็กชนบทที่ 41 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
HV687.5.T5 ส265,WA310 ส265ก
Location
Medical Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
ข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HQ750.A5 ส691ข
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
คู่มือโรคผิวหนัง : สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /
Author
เรณู โคตรจรัส.
Published
เอช-เอน การพิมพ์,
Call Number
RL74 ร765,WR140 ร765ค 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้ = Viral hepatitis today /
Author
เฟื่องเพชร เกียรติเสวี
Published
กรุงเทพเวชสาร,
Call Number
RC848.H43 ฟ732,QW170 ฟ732ต 2529
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี สวนสัตว์ดุสิต /
Author
อุทัย สเปเชียลไลช์
Published
โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น,
Call Number
QL76.5.T5 ท535
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
ภาษาถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สำเร็จ ยุรชัย
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4192.A1 ส699ภ
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles