Search again

Found: 18  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ค123
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
คู่มือโรคผิวหนัง : สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /
Author
เรณู โคตรจรัส.
Published
เอช-เอน การพิมพ์,
Call Number
RL74 ร765,WR140 ร765ค 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี สวนสัตว์ดุสิต /
Author
อุทัย สเปเชียลไลช์
Published
โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น,
Call Number
QL76.5.T5 ท535
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
ภาษาถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สำเร็จ ยุรชัย
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4192.A1 ส699ภ
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library
Education Library

image
ภูมิศาสตร์การเมือง /
Author
เสวก ใจสะอาด
Published
ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
JC319 ส933
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดี /
Published
อาร์ดีพี,
Call Number
RC280.G5 ม271,WP145 ม270 2531
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยประจำปี .../
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T364 ส691ร,WM270 ค123ร
Location
Central Library
Public Health Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเค็มของน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและน้ำบาดาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Study on salinity of surface, subsurface and groundwater of Amphoe Muang, Khon Kaen /
Author
รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD410 ร635
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
กองมาลาเรีย
Published
กอง,
Call Number
RA644.M2 ม495,WC16 ส639ร
Location
Central Library
Nursing Library
Associated Medical Sciences Library
Pharmaceutical Sciences Library
Medical Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
กรมศุลกากร
Published
กรม,
Call Number
HG61 ศ742
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
สถิติสาธารณสุข ... = Public health statistics ... /
Author
กองสถิติสาธารณสุข
Published
กอง,
Call Number
RA407.5.T5 ส184,WA900 ส639ส
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Medical Library
Public Health Library
Nursing Library
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles