Search again

Found: 29  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
Aids and the third world.
Published
Panos Institute ; Philadelphia, Pa. : New Society Pub.,
Call Number
RA644.A25 A186 1989,WD308 S113a 1989
Location
Central Library
Medical Library

image
Pharmacology for nurses volume 3 /
Author
จินตนา สัตยาศัย kku-m.
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
RM125 จ482 ล.3,QV4 จ483ฟ 2523
Location
Central Library
Medical Library

image
The Japan of Today.
Published
International Society for Educational Information,
Call Number
DS806 J34 1989
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ค123
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การพัฒนามาตรการและองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด /
Author
ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์
Published
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
HV5809 ล413
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
ข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HQ750.A5 ส691ข
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ภาษาถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สำเร็จ ยุรชัย
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4192.A1 ส699ภ
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library
Education Library

image
ภูมิศาสตร์การเมือง /
Author
เสวก ใจสะอาด
Published
ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
JC319 ส933
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยประจำปี .../
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T364 ส691ร,WM270 ค123ร
Location
Central Library
Public Health Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles