Search again

Found: 84  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ /
Published
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
Call Number
DS577.2 ห556
Location
Central Library
Medical Library

image
Pharmacology for nurses volume 3 /
Author
จินตนา สัตยาศัย. kku-m.
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
RM125 จ482 ล.3,QV4 จ483ฟ 2523
Location
Central Library
Medical Library

image
กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand /
Author
ชวนชม สกนธวัฒน์. kku-m.
Published
โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย,
Call Number
RA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา /
Author
การสัมนาเรื่องกลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา
Published
โครงการ,
Call Number
RA644.A25 ก525,WD308 ส226ก 2534
Location
Central Library
Medical Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ,
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ,
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image

image
การศึกษาการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า = The study on the contamination of metacercariae of liver fluke in fermented fish /
Author
ประพิมพร สมนาแซง. kku-m.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA644.T64 ป327,QX353 ป327ก 2535
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Ethnobotanical studies of medicinal plants at Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province /
Author
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK99.T5 ท228,QV766 ท228ก 2541
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library

image
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย /
Published
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HQ755.7 ก529,WS113 ก528 2534
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image

image
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน /
Published
คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
GT1520 ก454
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles