Search again

Found: 45  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand /
Author
ชวนชม สกนธวัฒน์ kku-m.
Published
โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย,
Call Number
RA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
Location
Medical Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library

image
การกวาดล้างโปลิโอ จังหวัดขอนแก่น ปี 2536-2545 = Polio eradication /
Author
ณัฐนันท์ ศรีกฤษณรัตน์
Published
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA644.P9 ณ331 2536-45,WC556 ณ331ป 2536-45
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย /
Published
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HQ755.7 ก529,WS113 ก528 2534
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน /
Published
คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
GT1520 ก454
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
ข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
Published
สำนักงาน,
Call Number
HQ750.A5 ส691ข
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
คู่มือโรคผิวหนัง : สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /
Author
เรณู โคตรจรัส.
Published
เอช-เอน การพิมพ์,
Call Number
RL74 ร765,WR140 ร765ค 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้ = Viral hepatitis today /
Author
เฟื่องเพชร เกียรติเสวี
Published
กรุงเทพเวชสาร,
Call Number
RC848.H43 ฟ732,QW170 ฟ732ต 2529
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข ... /
Author
บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช
Published
อัลฟา รีเสิร์ช,
Call Number
RA960 ท424,WX16 ท424
Location
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Veterinary Medicine Library
Central Library
Nursing Library
Medical Library

image
ธาลัสซีเมีย = Thalassemia /
Author
วิชัย เหล่าสมบัติ
Published
โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
RC641.7.T5 ว543,WH170 ว543ธ 2541
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน /
Author
วินทร์ เลียววาริณ
Published
ดอกหญ้า,
Call Number
นว ว617 2540/7
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles