Search again

Found: 1,338  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดเชียงราย /
Author
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว288ก 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาทางจักรยานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ชาดร เสาร์สุรินทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช512
Location
Architecture Library

image
การศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 /
Author
นคร พันธุ์ณรงค์
Published
โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก,
Call Number
DS576 น114
Location
Central Library

image
การศึกษาปัจจัยการเกิดน้ำท่วม พื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ /
Author
จัตวัฒน์ ฐานเจริญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ235
Location
Architecture Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ14
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
ฟาริส โยธาสมุทร.
Published
ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์,
Call Number
G155.8.T5 ฟ361 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพและบริบทโดยรอบตลาดชุมชน : กรณีศึกษาตลาดบ้านคำไฮและตลาดบ้านโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นัฐพงษ์ ลุนพุฒ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น392
Location
Architecture Library
Central Library

image
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัชชญา จักรโนวัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G อ517 2560
Location
Architecture Library

image

image

image

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles