Search again

Found: 209  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด จังหวัดนครพนม = Nakhonphanom Freshwater Aquarium Aquarium /
Author
ทวีศักดิ์ ธรรมบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ท228พ 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสาน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภณัฐ ปิยกานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ686 2559
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน = Mrigadayavan Museum /
Author
ดลพร ศิริพจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด144 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต = Phuket Cultural Museum /
Author
สกุลพันธ์ ตันติวัชรพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส128 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล จังหวัดสมุทรปราการ = Samut Prakan Aquarium /
Author
อธิปรัชญ์ อรัญเสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF อ146 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์เจริญกรุง = Charoenkrung Museum /
Author
วะรุ้ง คงสัตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว371 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์โครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดสกลนคร = Royal Initiative Projects of King Rama IX Museum, Sakon Nakhon /
Author
คฑามาศ ขำสว่าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ค119 2562
Location
Architecture Library

image
พื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน บางหว้า กรุงเทพมหานคร /
Author
สินาภรณ์ ณฐาคำโคกกรวด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส727พ 2559
Location
Architecture Library

image
พื้นที่เรียนรู้สภาวะความเครียด /
Author
ปาริตต์ หินหมื่นไวย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป554พ 2559
Location
Architecture Library

image
ภูเก็ต /
Published
ด่านสุทธาการพิมพ์,
Call Number
DS589.ภ642 ภ642 2536
Location
Central Library
Architecture Library

image
ภูเก็ตสปาเพื่อการพักผ่อน และรีสอร์ท = Phuket Wellness Spa and Resort /
Author
ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป659 2562
Location
Architecture Library

image
มรดกสถาปัตยกรรมและผังเมือง /
Author
ธาดา สุทธิธรรม.
Published
กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,
Call Number
NA9256.6.N65 ธ511 2562
Location
Architecture Library

image

image
ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู - บ้านพานถม /
Author
วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
NA109.T5 ว671 2561
Location
Architecture Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles