Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
สุเมธ แก่นมณี kku-ms.
Published
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF3800.55.Z7L28 ส843อ 2557
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย /
Author
สุเมธ แก่นมณี kku-ms.
Published
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF3800.55.Z7L28 ส843ล 2557
Location
Central Library

image
รายงานผลการดำเนินงานปี 2557 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา /
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
GC1023.81.T5 ร451 [2557]
Location
Central Library

image

image
รูปแบบการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่น /
Author
ทินวัชร์ เดชวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ท452 2557
Location
Central Library

image
วิกฤติพระพุทธศาสนาในเอเซียกลาง = The crisis of Buddhism in Centaal Asia /
Author
คำแหง วิสุทธางกูร kku-hs.
Published
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ53.A783 ค388 2557
Location
Central Library
Education Library

image
วิพากษ์ผังเมือง /
Author
โสภณ พรโชคชัย
Published
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย,
Call Number
HT169.T5 ส979
Location
Central Library
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ขนมหวาน /
Author
พิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ716
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ /
Author
เพียงญาดา สุทธิรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ944 2557
Location
Architecture Library

image
สถาปัตยกรรมเมือง = Urban architecture /
Author
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย.
Published
Asian Urban Architecture Laboratory คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NA9012 ณ258 2557
Location
Architecture Library

image

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles