Search again

Found: 118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศานา : รายงานการวิจัย /
Author
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.
Published
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
Call Number
BQ พ358กส 2558
Location
Central Library

image
การใช้เถ้าลอยจากหม้อต้มไอน้ำในการบำบัดสีของน้ำทิ้งด้วยกระบวนการดูดซับ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ /
Author
ฐิติมา นิกรสังขพินิจ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-19
Location
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์โดยใช้กรดและด่าง /
Author
ธนวัฒน์ ตรันเจริญสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-22
Location
Engineering Library

image
กิเลสตบตา /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418ทก 2558/2
Location
Central Library

image
กุหลาบลวง /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112กห 2558
Location
Medical Library

image
ขั้วแคโทดจากนาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศ /
Author
ธนรักษ์ เยี่ยมพนมคุณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-18
Location
Engineering Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความรุนแรงต่อภรรยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ดื่มสุราตามการรับรู้ของภรรยา /
Author
พัฒนี ศรีโอษฐ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ495,HV พ535ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและคุณลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แนวพระจันทร์ ศรีหาวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น928ค 2558
Location
Nursing Library

image
ความเป็นไปได้ของกระบวนการการเติมโอโซนในการปรับปรุงการกำจัดแมงกานีสในน้ำ /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-07
Location
Engineering Library

image
คาร์บอนฟุตพริ้น /
Author
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง.
Published
อัฟโฟรเอป,
Call Number
KKUL Store พิเศษ
Location
Central Library

image
คุณลักษณะของพอลิเมอร์จำรูปร่างชนิดใหม่ได้จากอีพ็อกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ /
Author
จิตติมา คงขลิก.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-20
Location
Engineering Library

image
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง,
Call Number
HE8390.55.Z5 ค695 2558
Location
Central Library

image
จิตส่งออก : ถาม - ตอบ ปัญหาธรรม /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ135 พ418ถจ 2558
Location
Central Library

image
ชนะเพราะหาเวลาล้มเหลวเพราะหาข้ออ้าง = 23 Anti-procrastination habits /
Author
สก็อตต์, เอส.เจ.
Published
อมรินทร์ How-to,
Call Number
BF637.P76 ส122 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles