Search again

Found: 65  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปลูกดอกบัวที่ใจ /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418 2557
Location
Central Library

image

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจตุรัส : รายงานโครงการวิจัย /
Author
สุณี เลิศสินอุดม.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Nursing Library

image
พลังองค์กรชั้นเซียน /
Author
ฮาเซงาวะ, คะซุฮิโระ,
Published
อินสปายร์,
Call Number
HD37.T5 ฮ278 2557
Location
Central Library

image
พ่อจนสอนลูกเรียนเก่ง = If you are a parent with no property, teach your children how to study /
Author
ฮัน, ฮีช็อก.
Published
อินสปายร์,
Call Number
LB1048.5 ฮ234 2557
Location
Central Library

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น. สำหรับครูสอนภาษา/
Author
อลิสา วานิชดี.
Published
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number
PE1116.T4 อ428 2557
Location
Central Library
Computer File Loading...

image
รหัสวิชา 3211-2001 การจัดการขาย = Sale management /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5438.4 ค357 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3211-2003 การบริการลูกค้า = Customer service /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5415.5 ค357ก 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3211-2005 การบริหารทรัพยากรบุคคล = Human resource management /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5549 ค357 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3211-2006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก = Law for retail business /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
KPT3418 ค357 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3211-2008 เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก = Information technology and retail information management /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5429 ค357ท 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2010 กฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
KPT970 ค357 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2201 สินค้าและบรรจุภัณฑ์ = Goods and packaging /
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
TS197.5 ค357ส 2557
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2204 เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า = Technology in warehousing /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5485 ค357ท 2557
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles