Search again

Found: 83  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมบนไดอะตอมไมต์ /
Author
วิสสุตา ณัฐรังสี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-09
Location
Engineering Library

image
การออกแบบเกมสองมิติ /
Author
มติชน แสนสิงห์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-1 [2558]
Location
Engineering Library

image
การเตรียม AC/TiO2 โดยใช้ลิกนินเป็นสารตั้งต้นของ Activated carbon /
Author
ภานุพงศ์ โฉมจังหรีด.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-05
Location
Engineering Library

image
การเตรียมของตัวเก็บประจุที่มีวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์ไม้ยางพาราและไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-11
Location
Engineering Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การใช้เถ้าลอยจากหม้อต้มไอน้ำในการบำบัดสีของน้ำทิ้งด้วยกระบวนการดูดซับ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ /
Author
ฐิติมา นิกรสังขพินิจ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-19
Location
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์โดยใช้กรดและด่าง /
Author
ธนวัฒน์ ตรันเจริญสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-22
Location
Engineering Library

image
ขั้วแคโทดจากนาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศ /
Author
ธนรักษ์ เยี่ยมพนมคุณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-18
Location
Engineering Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและคุณลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แนวพระจันทร์ ศรีหาวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น928ค 2558
Location
Nursing Library

image
ความเป็นไปได้ของกระบวนการการเติมโอโซนในการปรับปรุงการกำจัดแมงกานีสในน้ำ /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-07
Location
Engineering Library

image
คุณลักษณะของพอลิเมอร์จำรูปร่างชนิดใหม่ได้จากอีพ็อกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ /
Author
จิตติมา คงขลิก.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-20
Location
Engineering Library

image
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง,
Call Number
HE8390.55.Z5 ค695 2558
Location
Central Library

image

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles